Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji

Termin szkolenia: 29 listopada 2012 r. (czwartek)

 

Miejsce szkolenia: nowa siedziba Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Katowice, ul. Kościuszki 43/5, III piętro

 

Osoby prowadzące szkolenie: dr Leszek Trząski

                                             oraz dr Ferdynand Morski (informacja nt. metody Charrette)

 

dr Leszek Trząski

 

Pracownik naukowy Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ochrony Wód. W ostatnich latach kierownik lub uczestnik kilkunastu przedsięwzięć rozwojowych i badawczo-usługowych, których istotnym elementem była obywatelska partycypacja w programowaniu lub wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej. Kierownik międzynarodowego projektu CE REURIS „Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych” realizowanego w latach 2008-2012 oraz projektu POIG „Scenariusze zrównoważonego użytkowania terenu województwa śląskiego 2050” realizowanego w latach 2000-2012. W ostatnich dwóch latach wykładowca Akademii Zrównoważonego Rozwoju – przedsięwzięcia edukacyjnego realizowanego w ramach umowy GIG z NFOŚiGW.  Członek komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oraz Komisji Ochrony Środowiska PAN o/Katowice.  

 

Program szkolenia:

 

1) Konsultacje społeczne: nowoczesne metody

2)  Aktywizacja społeczności lokalnej – włączenie w proces rewitalizacji (metody, instrumenty)

3) Przykłady bezpośredniego udziału mieszkańców w programowaniu i realizacji przedsięwzięć na rzecz rewitalizacji (np.: inicjatywa obywatelska, programy drobnych ulepszeń, itp.)

4) Metoda Charrette jako narzędzie programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów