Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Aspekty finansowe rewitalizacji

Termin szkolenia: 28 marca 2013 r. (czwartek) - UWAGA ZMIANA - szkolenie przewidziane jest tylko jednego dnia!

Miejsce szkolenia: Katowice, sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23

Osoby prowadzace szkolenie:

Część pierwszą szkolenia w dn. 28 marca 2013 r. poprowadzi p. Dorota Chudowska-Rączka

Dorota Chudowska-Rączka – Architekt, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończyła również Studia Podyplomowe  Konserwacji  Zabytków na tym samym Wydziale, studia podyplomowe Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Studia podyplomowe Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami na Wydziale Ekonomicznym  Wyższej  Szkoły  Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 1997 roku pracując w Urzędzie Miasta Częstochowy od 2004 roku jako pełnomocnik prezydenta zajmowała się tworzeniem i wdrażaniem programu rewitalizacji w Częstochowie.
W 2005 roku uczestniczyła w Programie kształcenia instruktorów i szefów Lokalnych Programów Rewitalizacji, realizowanym w ramach PHARE Programu Współpracy Bliźniaczej, którego zadaniem było podniesienie kwalifikacji kadry przygotowującej programy rewitalizacji i zarządzającej tymi programami w okresie 2007 – 2013.- organizatorami programu były: Międzynarodowa Agencja Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego DATAR, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz ZPORR. Współorganizatorka konferencji i warsztatów oraz konsultacji społecznych związanych z tematyką rewitalizacji; uczestnik projektu badawczego Instytutu Rozwoju Miast pt. „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju”, wieloletni członek grupy roboczej ds polityki miejskiej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów; jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji.
Od 2012 roku zajmuje się rewitalizacją w Urzędzie Miasta Płocka

 

Program szkolenia:

1)       Główne problemy związane z finansowaniem rewitalizacji w obecnym okresie programowania – krótki przegląd i wnioski na przyszłość

2)       Finansowe systemy motywacyjne w rewitalizacji

  •      Omówienie gminnych instrumentów finansowych pozwalających na włączanie się prywatnych partnerów w procesy rewitalizacyjne

  • Dotacje na zabytki,
  • Ulgi w podatku od nieruchomości
  • Programy małych ulepszeń
  • Dotacje dla wspólnot. itp
  • Premie kompensacyjne z BGK

Druga część szkolenia zastanie poprowadzona przez przedstawicieli BOŚ Banku p. Marcina Pergoła, Koordynatora Zespołu ds. Funduszy Europejskich oraz p. Ewę Zawadzką, analityka biznesowego w Centrum Korporacyjnym w Katowicach

 

Program szkolenia:

3)       Instrument JESSICA w aktualnym i przyszłym okresie programowania - finansowanie inwestycji rewitalizacyjnych ze środków FROM-ów  oraz z kredytu bankowego

4)      Finansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków publicznych w nowym okresie programowania

5)       Rozliczanie projektu rewitalizacyjnego w aktualnym i przyszłym okresie programowania

 

Bank Ochrony Środowiska S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów ze środków linii zagranicznych (KfW, CEB, EIB), krajowych donatorów (WFOŚ, NFOŚ czy BGK), w tym realizuje programy wsparte grantami Komisji Europejskiej (MFF i SMEFF). BOŚ S.A. posiada też doświadczenie w realizacji projektów realizowanych przez podmioty sektora finansów publicznych w tym m.in. projektów rewitalizacyjnych, a w obsłudze JST posiada 12% udział w rynku.

BOŚ S.A. aktywnie włączył się we wdrażanie Inicjatywy JESSICA w Polsce. W chwili obecnej BOŚ S.A. pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w trzech województwach: województwo zachodniopomorskie (poza SOM), województwo pomorskie (poza Trójmiastem oraz Słupskiem) oraz województwo śląskie.

Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – (Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).


FROM to podstawowe narzędzie do realizacji celów JESSICA. Podstawowym jego zadaniem jest identyfikacja, analiza, finansowanie oraz monitorowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych, zgodnych z celami zawartymi w RPO oraz zawartych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, m.in. za pomocą pożyczek ze środków JESSICA. FROM – pełni rolę Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za nabór, ocenę i wybór projektów – wybierany jest w ramach procedury konkursowej.

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów