Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  O kursie

Celem kursu jest przygotowanie osób zajmujących się rewitalizacją w miastach województwa śląskiego do nowego okresu programowania UE na lata 2014-2020 poprzez znaczące zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w kryzysie przy zastosowaniu podejścia zintegrowanego.

Kurs powinien przyczynić się do zwiększenia stopnia profesjonalizmu i skuteczności przedsięwzięć na rzecz rewitalizacji dzielnic miejskich i terenów poprzemysłowych w województwie śląskim. Bardziej kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne z zastosowaniem podejścia zintegrowanego, wdrażane w sposób bardziej profesjonalny, skuteczny, z zastosowaniem bardziej efektywnych form zarządzania finansowego przyczynią się do realizacji celów obecnie aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”.

Uczestnikami kursu są przedstawiciele miast województwa śląskiego, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się rewitalizacją.

Uprzejmie informujemy, ze rekrutacja uczestników kursu zostala zakończona.

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów