Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych

Termin szkolenia: 10 stycznia 2013 r.

Miejsce szkolenia: Katowice, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, sala nr 407, p. IV

Osoba prowadząca szkolenie: Jan Bondaruk

Pracownik naukowy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Kierownik Zakładu Ochrony Wód.
Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ekspert w zakresie programowania ochrony i zarządzania środowiskiem, analiz techniczno – ekonomicznych oraz wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych oraz rozwoju systemów informacji przestrzennych w zarządzaniu środowiskiem. Od szeregu lat zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju terenów poprzemysłowych, wdrażaniem ekoinnowacji oraz systemowych rozwiązań w ochronie środowiska. Realizuje szerokie spektrum prac badawczych i usługowych dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska oraz rozwoju technologii jak również doradztwo dla JST w zakresie programowania rozwoju oraz realizacji strategii inwestycyjnej z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia mające na celu wspieranie polityki lokalnej i regionalnej w zakresie innowacji i specjalizacji technologicznej.
Realizował i koordynował prace studialne i przygotowawcze inwestycji wodno - kanalizacyjnych oraz rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. Kierował m.in. pracami panelu tematycznego „Środowisko” w ramach projektu foresight technologiczny województwa śląskiego pn. „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego”. Koordynował prace zespołu badawczego projektu „Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym”, którego celem było wyznaczenie wizji i kierunków rozwoju technologicznego w sektorze metropolitalnym usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Prowadzi projekt Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane”, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) oraz wdrażanie Programu Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 w ramach projektu systemowego pn. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Województwa Śląskiego”. Członek Śląskiej Rady Innowacji, Regionalnego Forum Terytorialnego, Komitetu Sterującego przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight – wdrażanie wyników, członek Komitetu Środowiskowego przy EURACOAL, członek komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN.

Wybrane publikacje:
- Problematyka przywracania terenów zwałowisk odpadów powęglowych do obiegu gospodarczo-społecznego. Podejście metodyczne i praktyczne. Praca zbiorowa pod redakcją J.M. Łącznego, J. Bondaruka, A. Janik, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, Radom 2012,

-  Bondaruk J., Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. Monografia AZR, praca zbiorowa opracowana w ramach Akademii Zrównoważonego Rozwoju, Projekt szkoleniowy sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, sierpień 2012,

- Bondaruk J., Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w województwie śląskim w kierunku zrównoważonego rozwoju – Raport Końcowy, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2012,

- Bondaruk J., Foresight - użyteczne narzędzie prognozowania przyszłości, także w dziedzinie ochrony środowiska, Problemy Środowiska i jego ochrony, publikacja Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, str. 7 - 31,

- Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bondaruka, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011,

- Ekoefektywność Technologii, Praca zbiorowa pod redakcją Michała Kleibera, Główny Instytut Górnictwa 2011, s. 45-57,

- Bondaruk J., Zawartka P., Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” (OPI-TPP) - nowoczesne narzędzie systemowego zarządzania informacją o terenach poprzemysłowych w województwie śląskim, Kwartalnik 4 Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. s. 31-49 (2011),

- Bondaruk J., Góral R., Kierunki zmian w prowadzeniu efektywnej gospodarki wodnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych jednostek samorządowych województwa śląskiego, Kwartalnik 4 Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. s. 15-30 (2011)

Program szkolenia:

1) Wprowadzenie do problematyki zagospodarowania terenów
poprzemysłowych

2) Dobre praktyki (analiza przypadków)

3) Konflikty środowiskowe i przestrzenne na terenach poprzemysłowych

4) Przegląd metod i narzędzi wspomagające skuteczną rewitalizację
terenów poprzemysłowych

5) Szanse i bariery

6) Systemy informacji przestrzennej

7) Metodyka hierarchizowania terenów poprzemysłowych z punktu widzenia ich atrakcyjności inwestycyjnej wraz z przykładami rozwiązań systemowych

8) Część warsztatowa (gra symulacyjna)

9) Omówienie wyników wraz z dyskusją


 

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów