Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

O kursie
Organizator
Współpraca
Programowanie rewitalizacji
Gospodarcze aspekty rewitalizacji
Aktywizacja i partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Przestrzeń jako tworzywo oraz jeden z celów rewitalizacji
Przestrzenne aspekty rewitalizacji terenów poprzemysłowych
Rewitalizacja blokowisk
Mieszkalnictwo w procesie rewitalizacji
Aspekty prawne rewitalizacji
Aspekty finansowe rewitalizacji
Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji (wskaźniki)
Warsztat dot. koncepcji podejścia do rewitalizacji oraz programów rewitalizacji w przyszłym okresie programowania
Kontakt
  Rewitalizacja blokowisk

Termin szkolenia: 31 stycznia 2013 r. (czwartek)

Miejsce szkolenia: Katowice, sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23

Osoba prowadząca szkolenie: dr Janusz Jeżak

Urbanista, kierownik Zakładu Ekonomiki Przestrzeni Instytutu Rozwoju Miast, członek Rady Naukowej Instytutu, autor planów miejscowych, studiów uwarunkowań, opracowań eksperckich podejmujących problematykę rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. W swojej pracy skupia się na zagadnieniach optymalizacji procesów zagospodarowania przestrzeni przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik analizy danych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na kwestiach związanych z ekonomiką przestrzeni, procesach suburbanizacji, a także problemach zarządzania w gospodarce przestrzennej.

PROGRAM SZKOLENIA

09:00 – 10:30

I BLOK TEMATYCZNY

 

WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU ROZWAŻAŃ

 

W pierwszym bloku tematycznym omówiona zostanie geneza powstania zabudowy wybudowanej w technologii uprzemysłowionej, typologia powstałej zabudowy oraz wynikające z tego faktu konsekwencje, istotne definicje oraz uwagi dotyczące źródeł danych niezbędnych dla właściwej oceny zasobów mieszkaniowych.

 

 

10:30 – 10:40

PRZERWA KAWOWA

 

 

10:40 – 12:00

II BLOK TEMATYCZNY

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OSIEDLI WYBUDOWANYCH W TECHNOLOGII UPRZEMYSŁOWIONEJ ORAZ METODY ANALIZY ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA OBSZARACH ZABUDOWY BLOKOWEJ

 

W ramach drugiego bloku tematycznego omówione zostaną główne problemy dotykające osiedla mieszkaniowe budowane w technologii uprzemysłowionej w aspekcie społecznym, ekonomicznym, środowiskowym, architektoniczno-technicznym i urbanistycznym. Druga część bloku poświęcona zostanie omówieniu metod analizy zjawisk społeczno-gospodarczych występujących na osiedlach mieszkaniowych. Zaprezentowane zostaną m.in. metody analizy historycznej, statystyczne, geostatytyczne oraz geomatyczne.

 

 

12:00 – 12:30

PRZERWA OBIADOWA

 

 

12:30 – 14:00

III BLOK TEMATYCZNY

 

METODY WYBORU OBSZARÓW ZABUDOWY BLOKOWEJ REKOMENDOWANYCH DO REHABILITACJI – SYSTEM MONITOROWANIA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH

 

Trzeci blok tematyczny poświęcony został metodzie wyboru obszarów zabudowy blokowej rekomendowanych do rehabilitacji. Przedstawiona zostanie autorska metoda zastosowana w 2011 roku w Krakowie dla porównania 19 osiedli wybudowanych w technologii uprzemysłowionej.

 

 

14:00 – 14:10

PRZERWA KAWOWA

 

 

14:10 – 15:30

IV BLOK TEMATYCZNY

 

OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REHABILITACJI ZABUDOWY BLOKOWEJ

 

W ramach bloku tematycznego zaprezentowane zostaną główne elementy programu rehabilitacji zabudowy blokowej, zasady organizacji procesu partycypacji społecznej, metody poszukiwania rozwiązań zdiagnozowanych problemów.

 

 

 

Kurs dla osób zajmujących się rewitalizacją w miastach członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów